PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKYUKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKY NAJDĚTE PRODEJCENAJDĚTE PRODEJCE

Termíny a podmínky

 

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky vytvorila spolecnost:
Michelin Ceská republika s.r.o.,
se sídlem Praha 4, Doudlebská 5/1699, PSC: 140 00
Ceská republika
IC: 62910752
zapsána v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34956,
telefon: 251 101 110

Pred užíváním techto webových stránek si pozorne prectete tato zákonná ustanovení.
Clenové Skupiny Michelin jsou autonomními právnickými subjekty. Pro usnadnení komunikace na webových stránkách mohou být užity následující termíny: „Michelin“, „Skupina“, „Skupina Michelin“ a „my“. Uvedené termíny oznacují všechny cleny Skupiny Michelin, prestože je každý z nich z hlediska vykonávání svých aktivit nezávislý.

Clánek I. PREDMET
Predmetem tohoto dokumentu je definovat pojmy a podmínky zverejnování webových stránek spolecnosti Michelin a rovnež pojmy a podmínky prístupu k temto webovým stránkám a jejich užívání. Veškeré užívání techto webových stránek podléhá temto zákonným ustanovením, pricemž si Michelin vyhrazuje právo je kdykoliv zmenit ci aktualizovat. Prístupem na webové stránky a jejich užíváním souhlasíte s temito zákonnými ustanoveními a dáváte svolení se zpracováním zadaných osobních dat.

Clánek II. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM
Michelin vynakládá veškeré úsilí, aby byl zarucen prístup k webovým stránkám, není ovšem zavázán žádnou povinností tento prístup garantovat. Z tohoto vyplývá, že v prípade údržby, aktualizace stránek nebo jiného duvodu, a to zejména technického nebo zákonného rázu, muže být prístup na webové stránky omezen nebo prerušen. Michelin za takováto prerušení a z nich vyplývající následky nenese za žádných okolností zodpovednost.
Druhá strana se zavazuje, že nebude na webové stránky pristupovat s podvodnými úmysly, zejména z hlediska interaktivních služeb a elektronického obchodování.

Clánek III. PRÁVA INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ
Obsah stránek (který zahrnuje informace, texty, grafy, údaje, obrázky, fotografie, vizuály, videa a zvukové nahrávky) je chránen vlastnickými právy a/nebo právy intelektuálního vlastnictví. Osobní data jsou chránena obcanským zákoníkem. Obsah je ve výlucném vlastnictví jeho zhotovitelu. Je protiprávní celé stránky nebo jejich cásti kopírovat, reprodukovat, prezentovat, užívat, upravovat, predelávat, menit, prekládat a šírit, at již tyto stránky náležejí spolecnosti Michelin nebo tretí strane, která postoupila spolecnosti Michelin vlastnická práva, vyjma prípadu postoupení omezených práv podle clánku IV. a/nebo kopie sloužící výhradne k osobnímu užití držitele. Obsah techto webových stránek muže být menen bez predchozího oznámení a je zverejnován bez jakékoliv zjevné ci skryté záruky, z cehož vyplývá, že nemuže být predmetem žádné náhrady škody. Obsah je chránen autorskými právy © 1997-2010 Michelin nebo autorskými právy jeho partneru. Loga jsou registrovanými ochrannými známkami.

Clánek IV. UŽITÍ OBSAHU
Jakákoliv zmena ci úprava obsahu webových stránek nebo jejich užití k jinému než povolenému úcelu je porušením vlastnických práv Michelinu nebo tretí strany.
V souladu s limity popsanými níže poskytuje Michelin právo stáhnout a šírit obsah webových stránek, (i) pokud existuje funkce stahování, (ii) pro nekomercní úcely, (iii) v dobré víre, (iv) a pokud nebude zatajena informace o vlastnictví a bude uvedeno datum zverejnení webových stránek. Toto právo se za žádných okolností nevztahuje na ochrannou známku nebo logo.

Clánek V. E-MAILY
Pro výmenu informací se spolecností Michelin pomocí e-mailu je treba vyplnit e-mailový formulár na webových stránkách. Odpovedi spolecnosti Michelin, stejne jako prístup k webovým stránkám a jejich obsah, nemohou být použity jako soucást reklamy, promocní nebo obchodní akce v zemi uživatele internetu.

Clánek VI. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Ve vetšine prípadu je možné navštívit webové stránky bez potreby odhalení vaší identity a zadání osobních informací. V nekterých prípadech ovšem Michelin muže od vás nejakou informaci požadovat, zejména tehdy, pokud má odpovedet na váš dotaz, poskytnout vám službu, zpracovat objednávku nebo z marketingových úcelu.
Data získaná pres naše webové stránky slouží pouze pro spolecnost Michelin a jeho partnery a/nebo poskytovatele požadovaných služeb.
Aby Michelin poskytoval lepší služby, shromažduje anonymní data z prohlížení webových stránek (prohlídnuté stránky, datum a cas prohlížení atd.). Michelin muže tato data využít k analýze trendu nebo ke zpracování statistiky uživatelu webových stránek. Upozornujeme vás, že odmítnutím cookies ztratíte možnost prístupu k nekterým cástem našich webových stránek.
Pri uvedení vašich osobních dat máte právo k prístupu, oprave a vymazání techto dat, a to v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, v platném znení.
Mužete se rovnež ohradit proti tomu, aby Michelin vaše data shromaždoval a zpracovával. Krome toho máte v souladu se zákonem o ochrane osobních údaju právo namítnout, aby vaše data byla použita k agitaci, a to predevším k obchodní. 
K uplatnení techto práv je treba zaslat dopis na níže uvedenou adresu:

Michelin Ceská republika s.r.o.
Doudlebská 5/1699
140 00 Praha 4

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Michelin v žádném prípade nesdílí vaše osobní data s temito webovými stránkami. Upozornujeme vás, že v okamžiku, kdy opustíte naše webové stránky, mužete se stát soucástí jiných aktivit spojených s osobními daty, nad nimiž ovšem Michelin nemá kontrolu a neprebírá za ne zodpovednost.
Pro další informace se obratte na dokument Zpracování osobních dat. 

Clánek VII. ZÁRUKY A ODPOVEDNOST
Obsah webových stránek je zverejnován bez zjevných ci skrytých záruk jakékoliv povahy. Michelin si vyhrazuje právo obsah svých stránek nebo prístup k nim kdykoliv, bez predchozího oznámení, zmenit, opravit, prerušit a/nebo vymazat. Michelin nenese žádnou odpovednost za nakažení vašeho pocítace jakýmkoliv elektronickým virem. Uživatel našich internetových stránek je plne zodpovedný za prijetí takových opatrení, aby ochránil svou pocítacovou jednotku.
Michelin, jeho zamestnanci, dodavatelé nebo partneri uvedení na webových stránkách nenesou za žádných okolností zodpovednost za jakoukoliv vedlejší, prímou ci neprímou ztrátu jakékoliv povahy, zejména za ztrátu financní nebo obchodní povahy vyplývající z užívání webových stránek nebo informací na nich uvedených.
Je prísne zakázáno vytváret hypertextové odkazy na nelegální stránky, jak definuje clánek 8.2. Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na stránky partneru Michelinu nebo tretích stran, pricemž tyto hypertextové odkazy musejí být jejich vlastníky schváleny. Michelin nemá žádnou kontrolu nad temito webovými stránkami a nenese tedy žádnou odpovednost za prístup k nim, jejich závažnost, obsah, reklamu, produkty a/nebo služby. Z toho rovnež vyplývá, že Michelin nenese žádnou odpovednost za prímé nebo neprímé škody zpusobené prístupem na partnerovy webové stránky nebo jejich užitím nebo v dusledku porušení nekterých narízení.

Clánek VIII. PLATNÉ PRÁVO A SPORY
Spory jsou vykládány a rešeny v souladu s ceským hmotným právem, nezávisle na rozporu zákonných narízení. Užíváním webových stránek jejich uživatel výslovne souhlasí s aplikací této klauzule. V prípade, že je nekterý z techto pojmu z jakéhokoliv duvodu považován za protiprávní, neplatný nebo neaplikovatelný, nemá vliv na platnost nebo aplikaci ostatních pojmu.

Tvurce webových stránek: Michelin Ceská republika s.r.o.
se sídlem Praha 4, Doudlebská 5/1699, PSC: 140 00,
Ceská republika
IC: 62910752
zapsána v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34956

Vedoucí editor: (doplnit)

Hosting: 
LINKBYNET
Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCIE
Tel : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21


Clánek IX. Disclaimer Překladače Google
TATO SLUŽBA MŮŽE OBSAHOVAT PŘEKLADY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PŘEKLADAČE GOOGLE. GOOGLE SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ ZJEVNÉ NEBO SKRYTÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI SKRYTÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÝM ÚČELŮM A NEPORUŠENÍ PRÁV A ZÁKONŮ.

Některé části našich stránek, v sekci hodnocení a příspěvků, byly pro vaše potřeby přeloženy prostřednictvím Překladače Google. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k tomu, aby byl výsledný překlad co nejvíce spolehlivý, nicméně žádný automatický překlad není dokonalý a není schopen nahradit lidského překladatele. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům stránek Michelin, a to na bázi "tak, jak stojí a leží". Na žádné překlady ze zdrojového jazyka do jiného jazyka se nevztahuje žádná záruka správnosti, spolehlivosti či přesnosti. Některé části mohou být nesprávně přeloženy s ohledem na omezení překladového softwaru.
Oficiální text je česká verze webových stránek. Jakékoliv rozpory či rozdílnosti vzniklé v rámci překladu nejsou omezující a nemají žádný právní dopad na stanovené povinnosti a závazky. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně správnosti informací uvedených na přeložených stránkách se obraťte na česká verzi webových stránek, která je zároveň jejich oficiální verzí.