stock banner image

INFORMACE O POŽÁRNÍCH RIZICÍCH PNEUMATIK

Jaká jsou hlavní požární rizika spojená s pneumatikami? Jak jim lze předcházet? Jak se chovat v případě požáru? Přečtěte si všechny důležité informace.

Požární rizika

 • Za normálních podmínek užívání a skladování nepředstavují pneumatiky žádné zvláštní požární riziko.
 • Pneumatiky se nevzněcují snadno. Ke vzniku reakce hoření je nutný silný zdroj vznícení (viz parametry hořlavosti níže).
 • Pneumatiky při hoření uvolňují intenzivní teplo a husté černé výpary, které obsahují hlavní produkty, jako jsou oxidy uhlíku, uhlovodíky (zejména polycyklické aromatické uhlovodíky), oxidy dusíku, halogenované kyseliny a velké množství sazí a nespáleného materiálu. V některých případech pneumatiky při hoření uvolňují olejové kapaliny.
 • Složení kouře z hoření pneumatik je velice proměnlivé v závislosti na přívodu kyslíku do ohně (oheň na otevřeném prostranství nebo v uzavřených prostorech, nedostatečně větrané nebo příliš větrané místo) nebo na povětrnostních podmínkách (vítr, mlha, déšť, venkovní teplota aj.).
 • Množství kouře vytvořeného pneumatikami může rychle ohrozit viditelnost a tím i evakuaci. Ve stísněných prostorách (jako jsou například tunely metra, nástupiště a stanice metra) mohou také ohrozit životaschopnost ovzduší.
 • Technologie Michelin Acoustic® je tvořena pásem z polyuretanové pěny uvnitř pneumatiky, který snižuje hlučnost odvalování pneumatiky. Tato pěna má za následek specifické chování pneumatiky při požáru. Akustická pneumatika může hořet rychleji než standardní pneumatika a uvolňovat vysoké množství kouře (jeden kilogram polyuretanové pěny může v nejhorším případě uvolnit více než dva tisíce metrů krychlových zakaleného, toxického a hořlavého kouře při teplotě kolem 300 °C). 

Parametry hořlavosti pneumatiky v laboratorních podmínkách

 • Bod vzplanutí: 288 °C
 • Teplota samovznícení: 315 °C
 • Tepelná hodnota: mezi 24 a 30 MJ/kg v závislosti na řadách a složení pneumatik

Jak je možné rizikům předcházet?

 • Pneumatiky musí být skladovány stabilním způsobem, v chladných, suchých, větraných prostorách, daleko od otevřeného ohně a zdrojů tepla. Zejména nesmí být v jejich bezprostřední blízkosti prováděny bez vhodných bezpečnostních zařízení horké pracovní procesy (svařování, broušení, řezání atd.). Je třeba se vyhnout přímému kontaktu s horkými povrchy (včetně topných trubek nebo radiátorů).
 • Základním požadavkem je zákaz kouření v blízkosti pneumatik.
 • Pneumatiky musí být uchráněny kontaktu s většinou chemikálií, včetně rozpouštědel, nafty, motorové nafty, olejů, tuků, kyselin a dezinfekčních prostředků.
 • Reakce pneumatik, zejména pak pneumatik Michelin® Acoustic, na oheň (rychlé šíření požáru, uvolňování velkého množství kouře) vyžaduje, aby byly k dispozici všechny prostředky pro evakuaci personálu ze skladovacích prostor. Doporučuje se vykonávat pravidelná evakuační cvičení.
 • Nedoporučuje se skladovat pneumatiky ve sklepě.
 • V případě pneumatik Michelin® Acoustic je třeba se vyhnout skladování v suterénu nebo v prvním patře. Totéž platí pro skladování v přízemí, pokud budova zahrnuje patra nebo suterén, u kterých je pravděpodobné, že do nich vnikne kouř. 
 • Pneumatiky musí být používány za podmínek, pro které jsou určeny. Horké práce vykonávané přímo na kole nebo v blízkosti nahuštěné pneumatiky již vedly k vážným nehodám. Zvýšení teploty vede ke zvýšení tlaku uvnitř pneumatiky, což může způsobit její explozi. Pneumatiky je třeba držet co nejdále od zdrojů tepla.
   

Chování v případě požáru

 • Hlavními hasicími látkami jsou voda ve velkém množství a pěna. Na začátku zásahu lze použít hasicí prášek k potlačení plamenů před následným hašením vodou, případně pěnou.
 • Ochlazování pneumatiky, která je stále pod tlakem a která se zahřála, je nutné provádět v přiměřené vzdálenosti (minimálně 5 až 10 m), aby v případě tepelného šoku s následkem exploze nebyly osoby zasaženy odletujícími předměty a tlakovou vlnou. Vezměte prosím na vědomí, že v případě požáru důlních pneumatik se uplatňují specifické bezpečnostní protokoly. Seznamte se s nimi v konkrétní technické brožuře.
 • Pneumatika zahřátá plameny akumuluje velké množství tepla. Proto je velmi pravděpodobné, že se znovu vznítí. Spálené pneumatiky, které byly uhašeny, je nutné několik hodin monitorovat a průběžně chladit. Nepřítomnost plamenů ještě neznamená, že byl oheň uhašen.
 • Při zásahu v případě požáru pneumatiky je nutné použít autonomní dýchací přístroj.
   

Vyvarujte se vystavení kouři ze spalování.

UPOZORNĚNÍ
Toto jsou informace o požárních rizicích při očekávaných podmínkách použití pneumatik. Informace jsou založeny na znalostech dostupných v době psaní tohoto textu. Týkají se hlavních typů pneumatik: pro osobní vozidla, lehká nákladní vozidla, nákladní vozidla, dvoukolová vozidla, zemědělské stroje, letadla, stavební stroje, těžební stroje, pro závodní vozidla a metro, stejně jako pneumatik Michelin® Acoustic. V technických brožurách mohou být doporučena doplňující opatření v závislosti na řadě pneumatik a jejich použití (např. pneumatiky pro těžební stroje).

Datum vytvoření: listopad 2022

Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů