SMLUVNÍ A PODMÍNKY

Podmínky užívání internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje:

Michelin Polska Sp. z.o.o.
se sídlem na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polsko,
zapsaná do polského obchodního rejstříku (KRS) pod číslem 0000873572,
se základním kapitálem ve výši: 979 920 576,00 PLN zaplaceným v plné výši,
NIP (DIČ): 739-020-38-25, Regon (IČ): 510008834
tel. +48 89 539 40 00, fax +48 89 533 65 97

Hosting:
Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, 
Dublin 18, D18 P521, 
Irsko
+353 1 7063476

Poskytovatel spravovaných služeb:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCIE
Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Přečtěte si pozorně tyto podmínky ještě před tím, než se začnete pohybovat na těchto internetových stránkách Michelin (dále jen internetové stránky) věnovaných produktové řadě pneumatik pro osobní a užitková vozidla. Tyto stránky jsou určeny výhradně pro uživatele a prodejce pneumatik pro osobní a užitková vozidla působících v České republice.

Pro přístup do příslušné země přejděte na „mapu světa“.

Společnosti, které náleží do Skupiny Michelin, jsou právnickými osobami a mají samostatný právní status. Aby se usnadnilo poskytování informací na těchto internetových stránkách, užívají se zde následující plně zaměnitelné termíny: „Michelin“, „Skupina“, „Skupina Michelin“ a „my“. Uvedené termíny označují všechny společnosti Skupiny Michelin, přestože každá z nich působí na trhu zcela nezávisle.

ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT

Předmětem těchto podmínek užívání internetových stránek je stanovit podmínky, za jakých vám Michelin umožňuje přístup k těmto internetovým stránkám, a podmínky, kterými se řídí váš pohyb na těchto stránkách a jejich užívání. Veškeré užívání těchto internetových stránek podléhá těmto podmínkám, přičemž si Michelin vyhrazuje právo je kdykoliv změnit či aktualizovat. Přístupem na internetové stránky a jejich užíváním souhlasíte s těmito podmínkami užívání internetových stránek.
V případě, že nesouhlasíte s těmito podmínkami užívání internetových stránek, přerušte neprodleně svůj pohyb na nich nebo jejich užívání.

ČLÁNEK 2: PŘÍSTUP K INTERNETOVÝM STRÁNKÁM A JEJICH OBSAHU A JEJICH UŽITÍ

2.1 Internetové stránky: přístup a užití

Michelin vynakládá veškeré úsilí, aby byl zaručen přístup k internetovým stránkám, není ovšem zavázán žádnou povinností tento přístup garantovat. Z tohoto vyplývá, že v případě údržby, aktualizace stránek nebo jiného důvodu, a to zejména technického nebo zákonného rázu, může být přístup na internetové stránky omezen nebo přerušen. Michelin za takováto přerušení a důsledky, které z toho mohou vyplynout na straně uživatele, nenese za žádných okolností odpovědnost.
Uživatel stránek se zavazuje, že nebude na internetové stránky přistupovat s nečestnými úmysly.

2.2 Obsah: přístup a užití

Tyto internetové stránky jsou k dispozici všem uživatelům a zahrnují různé oblasti, jako jsou například zkušenosti společnosti Michelin s mobilitou, inovace týkající se pneumatik pro osobní a užitková vozidla, katalog pneumatik Michelin pro osobní a užitková vozidla a rovněž nástroj, který umožňuje vybrat vhodnou pneumatiku nebo nalézt nejbližšího prodejce.

Michelin si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění upravit, opravit, přerušit nebo odstranit celé internetové stránky nebo jejich část.
V souladu s níže uvedenými podmínkami vám Michelin poskytuje právo stahovat, tisknout a šířit obsah webových stránek: (I) pokud existuje funkce stahování, (II) pokud je obsah užíván pro nekomerční účely (III) a v dobré víře (IV) a pokud bude uvedena informace o vlastnictví a datum zveřejnění dané části stránek tam, kde je tato informace poskytnuta. Toto právo se za žádných okolností nemůže vykládat jako udělení licence k užívání ochranných známek nebo loga.
Jakýkoliv obsah třetích stran, jak je definováno v čl. 3.2, podléhá podmínkám třetích stran.

2.3 Omezení užití

Bez předchozího výslovného souhlasu ze strany Michelinu je zakázána jakákoliv reprodukce, zobrazení a užití obsahu stránek jiným způsobem, než je uvedeno výše. Zakázáno je především:

  • Jakákoliv úprava, poskytnutí veřejnosti (vyžádané či nikoliv), distribuce, další přenos v jakékoliv podobě, networking, veřejná komunikace týkající se všech na internetových stránkách uvedených prací, služeb, ochranných známek a veškerého materiálu, který je nebo by mohl být chráněný autorskými právy či právy duševního vlastnictví, ať již v celém nebo částečném rozsahu.
  • Jakýkoliv výňatek nebo opětovné užití podstatné části (z hlediska množství i kvality) obsahu databází vytvořených na internetových stránkách, a to i pro soukromé účely.
  • Jakýkoliv opakovaný a systematický výňatek nebo opětovné užití i malé části obsahu databází vytvořených na internetových stránkách, a to i pro soukromé účely.
  • Jakýkoliv odkaz, přístup, úprava, přidání nebo výmaz, které se týkají systému automatického zpracování online uveřejnění, upravují podmínky uveřejnění nebo redakční zásady.

Každý uživatel, který jedná v rozporu s těmito podmínkami užívání internetových stránek, se vystavuje stíhání dle občanského soudního řádu či trestnímu stíhání, zejména v případě porušení autorských práv či podobných práv a porušení práv výrobců databází a systémů automatického zpracování dat.


Uživatelům se připomíná, že jsou zakázány následující činnosti:

  • přístup k systému automatického zpracování dat a podvodné setrvání v něm,
  • vymazání, úprava či podvodné přidání dat do uvedeného systému,
  • blokování uvedeného systému.

Michelin může zahájit trestní řízení proti jakémukoliv uživateli, který nedodržuje tyto podmínky užívání internetových stránek.

ČLÁNEK 3: PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.1 Obecné

Veškerý obsah stránek (který zahrnuje, ale nikoliv výhradně, informace, texty, soubory, grafy, údaje, software, databáze, API, obrázky, fotografie, vizuály, videa a zvukové nahrávky, ochranné známky a loga, včetně formální úpravy výše řečených prvků a samotných stránek) je chráněn autorskými právy a/nebo právy duševního vlastnictví. Obsah stránek je ve výlučném vlastnictví jeho zhotovitelů. Je protiprávní celé stránky nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, prezentovat, využívat, upravovat, předělávat, měnit, překládat a šířit, ať již tyto stránky náležejí společnosti Michelin nebo třetí straně, která postoupila společnosti Michelin vlastnická práva, vyjma případů postoupení omezených práv podle článku 4. a/nebo kopie sloužící výhradně k osobnímu užití držitele. Obsah těchto internetových stránek může být měněn bez předchozího oznámení a je zveřejňován bez jakékoliv zjevné či skryté záruky, z čehož vyplývá, že nemůže být předmětem žádné náhrady škody. Obsah je chráněn autorskými právy Michelin nebo autorskými právy jeho partnerů. Loga jsou registrovanými ochrannými známkami.
Veškeré údaje týkající se prodejců pneumatik pro osobní vozidla a užitková vozidla nebo typů pneumatik, které jsou poskytovány uživatelům internetových stránek pro účely konzultace, vytvářejí databázi, přičemž Michelin je držitelem licence, resp. tvůrcem a vlastníkem této databáze. Obsah těchto databází je chráněn autorským právem, právem duševního vlastnictví a ustanoveními příslušných zákonů.

3.2 Pravidla týkající se obsahu třetích stran

Během užívání internetových stránek vám může být k dispozici obsah třetích stran (který zahrnuje, ale nikoliv výhradně, informace, texty, soubory, obrázky, grafiku, vizuály, software, databáze, API, údaje, fotografie, videa a zvukové nahrávky, fotografie, internetové odkazy, webové stránky třetích stran, data ze služeb sociálních sítí, RSS data z blogových příspěvků, knihovny dat a slovníky a další obsah a materiál v různém formátu, které jsou získané či zpřístupněné ze zdrojů třetích stran, mimo společnost Michelin).
Jakákoliv práva duševního vlastnictví a licence k užívání obsahu třetích stran se řídí podmínkami příslušných třetích stran.

ČLÁNEK 4: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Pro výměnu informací s Michelinem prostřednictvím e-mailu je třeba vyplnit e-mailový formulář uvedený na internetových stránkách. Odpovědi společnosti Michelin na tyto e-maily a obsah odpovědí nemohou být považovány za důkaz jakékoliv reklamní, propagační či prodejní aktivity v zemi, kde se uživatel nachází.

ČLÁNEK 5: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podrobné informace naleznete v politice ochrany osobních údajů a politice cookies.
Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Michelin nesdílí vaše osobní údaje s těmito webovými stránkami, s výjimkou případů, kdy jsou použita tlačítka sociálních sítí nebo zásuvné moduly (pluginy). Pokud se prostřednictvím odkazu přesunete na některé z těchto webových stránek, vztahují se na vás pravidla ochrany osobních údajů těchto webových stránek, které nemá společnost Michelin pod kontrolou a za něž nenese jakoukoliv odpovědnost.

ČLÁNEK 6: OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

6.1 Obecné omezení

POKUD TO NENÍ ZAKÁZÁNO MÍSTNÍMI PLATNÝMI ZÁKONY, JSOU STRÁNKY A OBSAH PUBLIKOVANÝ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÝ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK POSKYTOVÁNY NA BÁZI „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A TO BEZ ZÁRUK JAKÉKOLIV POVAHY, AŤ JIŽ ZJEVNÝCH NEBO SKRYTÝCH, A MICHELIN SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLIV POVAHY ZA OBSAH, RESP. INTERNETOVÉ STRÁNKY, AŤ JIŽ ZA JEJICH ČÁSTI NEBO CELÝ ROZSAH. MICHELIN ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NAKAŽENÍ POČÍTAČE VIREM ČI JINOU INFEKCÍ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK. PLNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘIJETÍ VŠECH OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠEHO POČÍTAČE NESETE VY.
MICHELIN, JEHO VEDENÍ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A PARTNEŘI UVEDENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NENESOU V PŘÍPADĚ SPORU ČI JAKÉKOLIV STÍŽNOSTI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, AŤ JIŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ČI JAKÉHOKOLIV JINÉHO CHARAKTERU, ANI ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU, PŘEDEVŠÍM PAK FINANČNÍ ČI OBCHODNÍ POVAHY, KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU (NEMOŽNOSTI) PŘÍSTUPU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY, RESP. V DŮSLEDKU (NEMOŽNOSTI) JEJICH UŽÍVÁNÍ NEBO V DŮSLEDKU JAKÉKOLIV INFORMACE ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ INFORMACE ZÍSKANÉ Z OBSAHU TŘETÍCH STRAN (JAK JE DEFINOVÁNO VE ČL. 3.2).

6.2 Omezení týkající se webových stránek třetích stran a jejich obsahu

INTERNETOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT JEDNODUCHÉ NEBO PROPOJENÉ ODKAZY NA OBSAH TŘETÍCH STRAN, S JEJICHŽ UŽITÍM UDĚLILA TŘETÍ STRANA SOUHLAS. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE MICHELIN NENESE ODPOVĚDNOST ANI ZÁVAZEK POVINNOSTI ZA KONTROLU, SLEDOVÁNÍ ANI OPRAVU OBSAHU TŘETÍCH STRAN. MICHELIN NAVÍC NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEHO PŘÍSTUPNOST, SPRÁVNOST, DOSTUPNOST, ANI ZA OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY A SLUŽBY PŘÍSTUPNÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, NEBO Z NICH DOSTUPNÉ. MICHELIN ZÁROVEŇ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, AŤ JIŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KE KTERÝM DOŠLO V DŮSLEDKU (NEMOŽNOSTI) PŘÍSTUPU NA OBSAH TŘETÍCH STRAN, RESP. V DŮSLEDKU PORUŠENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ ZE STRANY TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. 
MICHELIN MŮŽE AKTUALIZOVAT, ZMĚNIT ČI UPRAVIT INTERNETOVÉ STRÁNKY JAKO DŮSLEDEK ZMĚNY NEBO NEDOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHU. MICHELIN MŮŽE ROVNĚŽ UKONČIT POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHU, A TO BEZ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM.

ČLÁNEK 7: PLATNÉ PRÁVO A SPORY

Jakýkoliv spor související s těmito internetovými stránkami nebo podmínkami užívání internetových stránek bude řešen soudem v Praze. Spory jsou vykládány a řešeny v souladu s českým právem, nezávisle na rozporu zákonných nařízení. Užíváním internetových stránek jejich uživatel výslovně souhlasí s aplikací této klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení tohoto dokumentu stane protizákonným, neplatným nebo z jiného důvodu nevymahatelným, touto neplatností nebo nevymahatelností nebudou dotčena ostatní ustanovení tohoto dokumentu, jež nadále zůstanou plně platná a účinná.

Podmínky užívání internetových stránek: 18. října 2018

Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů